Privacyverkaring

Beschermen van uw privacy

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de Kapper app, overige apps voor het maken van afspraken gemaakt door PR Kapper en het online afspraak systeem van PR Kapper voor gebruik op websites. Hierna ieder voor zich en gezamenlijk: PR Kapper.
PR Kapper respecteert jouw privacy en zal zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan. PR Kapper houdt zich daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Neem voor vragen contact op met info@prkapper.nl ?.

Grondslag en doel gegevensverwerking

De in onze apps of afspraaksysteem ingevoerde gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van:

 • het beschikbaar stellen van uw gegevens aan de salon waar u een afspraak wil maken;
 • ter verbetering van de kwaliteit van de producten en diensten van PR Kapper;
 • anoniem verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen van PR Kapper.

Welke gegevens?

PR Kapper verwerkt de volgende gegevens:

Door jou ingevuld:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • De gemaakte afspraak met een salon

Overige gegevens:

 • Gegevens over het gebruik van de app of het systeem;
 • IP-adres internetbrowser en apparaattype.

Cookies

PR Kapper gebruikt de volgende soorten cookies:

 1. Functionele cookies (o.a. om jouw instellingen en voorkeuren te onthouden),
 2. Analytische cookies, namelijk Google Analytics.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser.

Ons afspraaksysteem maakt gebruik van Google Analytics. PR Kapper gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers het systeem gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. PR Kapper heeft hier geen invloed op. PR Kapper heeft jouw IP-adres binnen Google Analytics geanonimiseerd en ‘gegevens delen’ niet geactiveerd c.q. gedeactiveerd.

Recht van inzage, correctie, verzet en verwijdering

Je hebt het recht om alle persoonsgegevens die PR Kapper over je heeft verzameld in te zien en zonodig te corrigeren. Ook heb je het recht niet langer door PR Kapper te worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Daarnaast heb je het recht om de door jou gegeven toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens te allen tijde in te trekken en/of je persoonsgegevens te laten verwijderen. Een en ander voor zover een dergelijk verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting van PR Kapper. Voor al deze gevallen kan je contact opnemen met PR Kapper: info@prkapper.nl ?.

Klachtrecht

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door PR Kapper dan heb je het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn PR Kapper zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. De door u ingevulde persoonsgegevens en de gemaakte afspraak worden na het overhandigen aan de betreffende salon bewaard op ons systeem. Deze gegevens blijven beschikbaar voor de salon om zo aan hun wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Overige persoonsgegevens over het gebruik van het systeem, IP-adressen en apparaattypen worden na 7 dagen verwijderd en/of geanonimiseerd, tenzij PR Kapper op grond van wet en regelgeving gehouden is de gegevens langer te bewaren.

Verstrekken van gegevens aan derden

PR Kapper zal jouw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken indien dat nodig is voor de uitvoering uw opdracht, dan wel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van PR Kapper persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorgt PR Kapper voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden waar ons afspraak systeem op gebruikt wordt. Ook is dit privacy statement niet van toepassing op het gebruik van uw gegevens door de salon na wij deze gegevens hebben doorgegeven.

Beveiliging persoonsgegevens PR Kapper heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er toch sprake zijn van een onvoldoende beveiliging of misbruik, neem dan contact op met info@prkapper.nl ?.
Wijzigingen PR Kapper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 1 augustus 2020.

Contactgegevens:
PR Kapper
Steenhoffstraat 53
3764 BJ Soest
KvK:31019019

? 035 – 602 1433
? info@prkapper.nl